STEADFAST VANGUARD

Cập nhật: 23/01/2024

Lượt xem: 255

Cỡ chữ

Cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, còn được gọi là Cờ Đỏ Búa Liềm, là ánh sáng của toàn dân tộc Việt Nam thể hiện cho tinh thần độc lập dân tộc, bình đẳng, tự do. Hình ảnh chiếc búa tượng trưng cho tầng lớp Công nhân, chiếc liềm tượng trưng cho tầng lớp Nông dân. Hai tầng lớp đã góp phần tạo nên thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Lá cờ Đảng được sử dụng với hai màu vàng và đỏ. Màu đỏ là màu của cách mạng, luôn tràn đầy nhiệt huyết, màu vàng tượng trưng cho màu da vàng của dân tộc. Bút nghệ thuật Nam Anh phiên bản “Vững bước tiên phong ” với biểu tượng của Đảng cộng sản Việt Nam cùng sắc đỏ thắm mang ý nghĩa khắc họa tầm vóc tiên phong dẫn đường của Đảng cho Cách mạng, nhân dân Việt Nam tạo nên những thành quả vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

The Party Flag is a sacred symbol representing the birth of the Communist Party of Vietnam, also known as the "Red Flag with Hammer and Sickle", symbolizing the light of the entire Vietnamese nation representing the spirit of national independence, equality, and freedom. The hammer represents the worker class, and the sickle represents the peasant class, both contributing to the glorious victory in the struggle for national independence. The Party Flag uses the colors yellow and red. The color red symbolizes the revolution, always full of fervor, and the yellow represents the yellow skin of the nation. The Nam Anh Artcraftpen "Steadfast Vanguard" edition, featuring the symbol of the Communist Party of Vietnam with deep red hues, signifies the pioneering stature and guiding role of the Party in the Revolution, leading the people of Vietnam to great achievements in national history.

Về trang trước
Lên đầu trang

Các sản phẩm khác

08.7997.7337